O spoločnosti - MARVEL P.I.&T. | MARVEL-BMT | Elektrické servopohony

MARVEL P.I.&T., spol. s r.o.

je stredoeurópska obchodná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s predmetom podnikania v oblasti zahraničného obchodu s komoditami ako sú suroviny pre ľahký priemysel a ovládacie a regulačné komponenty pre energetický priemysel.

Vzhľadom na postupnú zmenu trhových podmienok a následný pokles výroby a predaja v oblasti ľahkého priemyslu, sa spoločnosť rozhodla po roku 2004 obmedziť svoje podnikateľské aktivity v danom odvetví na efektívnu mieru a začala sa v hlavnej miere orientovať na rozvoj predaja a distribúcie výrobkov a komponentov pre energetický priemysel na trhoch východnej Európy.

Počas svojej 20-ročnej existencie a úspešného pôsobenia v oblasti zahraničného obchodu si spoločnosť získala celý rad stálych zákazníkov na dodávaný sortiment výrobkov. Okrem toho prostredníctvom svojich zahraničných obchodných zastúpení je schopná ponúknuť široký komplex obchodných služieb ako sú prieskum trhu, marketing, vyhľadávanie vhodných obchodný partnerov, logistika, rozvoj servisných činností, financovanie predvýroby a výroby, organizovanie výrobných kooperácií a ostatných činnosti, ktoré sú spojené s prienikom a zavedením produktu na nový trh.

Našim cieľom je pre našich zákazníkov ponúknuť a zároveň garantovať spoľahlivosť, pružnosť a odbornosť pri realizácií obchodných transakcií a to všetko v zmysle zásad fair-play a etiky v podnikaní.

Politika kvality

1

Trvale zabezpečovať kvalitu

produktov a služieb poskytovaných zákazníkom cestou zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

2

Prehlbovať spoluprácu s dodávateľmi

tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok.

3

Zvyšovať produktivitu

s cieľom byť úspešnou, stabilnou a konkurencieschopnou spoločnosťou na trhu.

4

Neustále vzdelávať zamestnancov

a tým zvyšovať kvalifikačné predpoklady pre výkon ich činnosti na všetkých stupňoch riadenia s cieľom zvýšiť ich povedomie a zodpovednosť v oblasti kvality.

5

Zvyšovať funkčnosť a efetkívnosť systému manažérstva kvality

zavedeného v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

Etický kódex

Aby bol obchod úspešný, je treba si získať rešpekt a dôveru tých,
s ktorými spolupracujeme.

Najvýznamnejším faktorom pri získavaní rešpektu a dôvery je uzatváranie a riadenie obchodu v súlade s etikou. Neetické obchodné praktiky v spoločnosti, alebo voči zákazníkom môžu viesť nie len k nedôvere k spoločnosti, ale tiež v obchode ako takom.

Rovnosť

Uznávame individuálne práva všetkých pracovníkov spoločnosti, ktoré sú v súlade s ich ľudskými právami na slobodné rozhodovanie, zároveň uplatňujeme spravodlivosť pri rozhodovaní.

Pravdivosť

Budeme objektívne posudzovať požiadavky našich zákazníkov, používať len kvalifikované rozhodnutia a snažiť sa byť otvorení (prístupní) všetkým aspektom (podnetom) zákazníka týkajúcich sa ponúkaného produktu a servisu.

Poctivosť

Nebudeme sa iba držať zákonov, ale budeme sa snažiť vyhovieť našim zákazníkom čestnými spôsobmi a budeme sa vyhýbať všetkým zámerom, ktoré využívajú ľudskú ignoranciu a ľahkomyselnosť.

Sebaovládanie

Prijmeme všetky záväzky a záruky a budeme sa snažiť spravodlivo riešiť všetky spory korektným spôsobom. Budeme preverovať a plne informovať zákazníka o zdravotných, bezpečnostných rizikách a možných dopadoch na životné prostredie a ďalších rizikách, ktoré môžu nastať pri bežnom používaní našich výrobkov alebo služieb.

Spolupráca

Podporujeme zdravé konkurenčné prostredie pomocou spolupráce so zákazníkmi, obchodnými partnermi a osobami, ktoré taktiež uznávajú etické hodnoty v podnikaní a pravidla voľného trhu.

Čestnosť

Dodržujeme princípy fair-play.

Obchodní partneri

Zabezpečujeme technické, marketingové a obchodné služby pre zmluvných výrobcov z Európskej únie.

regada_logo zpa_pecky_logo

Certifikáty

Spoločnosť bola preverená, certifikovaná a vyhovuje požiadavkám medzinárodného systému manažérstva kvality v zmysle EN ISO 9001:2008 a je členom „Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory”.

This post is also available in: AngličtinaRuština